Inloggen als woningzoekende

Urgentie

Soms doen er zich omstandigheden voor dat iemand zo snel mogelijk aan een woning moet worden geholpen. Dit kunnen omstandigheden zijn van sociale aard (sociale urgentie) of in verband met een lichamelijk gebrek (medische urgentie).

Mensen die daadwerkelijk snel een woning nodig hebben, krijgen voorrang op anderen. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Wonen Delden bepaalt of de woningzoekende als urgent wordt aangemerkt.

Voorwaarde

1.    de aanvrager dient minimaal 1 jaar in Delden te wonen en ingeschreven staan in de gemeente Hof van Twente

Geen urgentie wordt verstrekt in de volgende situaties:

 1. beëindigen van de huwelijks- of samenlevingsrelatie zonder kinderen
 2. moeilijke thuissituatie (b.v. slechte relatie met ouders)
 3. overlastsituatie
 4. woning te groot of te klein
 5. verhuizing ouder(s) naar een andere woning
 6. afstand woon-werkverkeer
 7. terugkeer naar Delden i.v.m. sociale binding
 8. gezinsvorming- of hereniging
 9. vrijwillige verkoop eigen woning
 10. tijdelijke huurovereenkomst (bijv. zomerhuisje)
 11. onveilig gevoel huidige woning
 12. terugkeer uit buitenland
 13. overkomen partner en/of kinderen uit buitenland
 14. mensen die in een instelling verblijven (b.v. detentie, centrum voor alcohol en drugs)

 

Urgentie wordt wel verstrekt in volgende situaties:

 1. beëindiging van de huwelijks-of samenlevingsrelatie met minderjarige kinderen. Dit geldt alleen als men voor meer dan 50% de zorg heeft voor de minderjarige kinderen. De urgentie gaat pas in als de schriftelijke bevestiging door de rechter is afgegeven. Tevens is de financiële situatie mede bepalend
 2. calamiteiten zoals brand
 3. dreigende onvrijwillige dakloosheid (opzegging door verhuurder bij dringend eigen gebruik of sloop)
 4. niet-verwijtbare financiële omstandigheden (bijvoorbeeld door gedwongen verkoop van de koopwoning door arbeidsongeschiktheid)
 5. ernstige sociale omstandigheden (een en ander moet blijken uit een rapportage door een professionele hulpverlener)
 6. medische indicatie die samenhangt met de huidige woning
 7. zwangerschap van een thuiswonende jongere

Hoe verloopt een urgentieaanvraag?

 1. de aanvrager vraagt urgentie aan door een mail te sturen naar info@wonendelden.nl
 2. de aanvrager overlegt een schriftelijke motivatie
 3. er volgt een intakegesprek met de woonconsulent
 4. indien gewenst kan een advies met een externe rapportage over de urgentie door maatschappelijk werk of het CIZ worden gevraagd
 5. bij positief besluit naar aanleiding van het advies geldt een urgentieduur van maximaal 1 jaar. Dit kan verlengd worden als er geen geschikte woning is vrijgekomen en aangeboden
 6. urgent woningzoekenden kunnen geen aangeboden woning weigeren. Bij weigering vervalt de status ‘urgent’

 

Bijzondere omstandigheden

Bewoners van woningen die worden gesloopt, worden ingeschreven als urgent woningzoekende en krijgen voorrang bij het verkrijgen van passende woonruimte. Aan deze bewoners zal op basis van hun woonwensen een woning worden toegewezen.

Beroep en bezwaar

Als een aanvrager geen urgentie heeft gekregen en wil hierover een klacht indienen of in beroep gaan kan hij/zij zich wenden tot de directie. Mocht de aanvrager ook hierna nog een klacht willen indienen kan contact gezocht worden met de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. Het bestuur van Wonen Delden zal naar aanleiding van het advies een besluit nemen.